Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 11)

Call : 0938 90 80 68 - Email: agnesngat@gmail.com

Thông báo :

11/11/2015 5:27:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 11)

Bài số 11: Thi hành chỉ thị và diễn tả bằng ngôn ngữ.

TM số 128: Biết thi hành chỉ thị (ý kiến của người lớn)

Dụng cụ: 4 vật dụng sau đây:

– 1 trái banh,

– 1 ly nhựa,

– 1 con chó (múa rối),

– 1 hộp lớn đựng ly.

Cách làm:

– Để các dụng cụ trên bàn, trước mặt trẻ em,

– Bảo trẻ em: “Em hãy làm điều thầy yêu cầu”,

– Điều thứ nhất: Gõ nhẹ vào hộp,

– Điều thứ hai: Vuốt ve con chó,

– Điều thứ ba : Đứng dậy và nhảy,

– Điều thứ bốn : Bỏ ly vào hộp, sau đó ngồi xuống,

– Điều thứ năm : Gõ cửa, và sau đó đưa tay đụng vào vách.

Địa hạt : Kỹ năng Tư duy.

Chấm điểm :

– (+) Trẻ em biết thi hành 4 yêu cầu,

– (+/-) Biết thi hành 1 yêu cầu, hay là một phần trong 2 mệnh lệnh,

– (-) Không thi hành, không hiểu, không làm.

 


Các tin khác

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ(Bài số 1)

(11/5/2015 11:57:00 AM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 2)

(11/5/2015 12:09:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 3)

(11/11/2015 4:46:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 4)

(11/11/2015 4:49:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 5)

(11/11/2015 4:51:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 6)

(11/11/2015 4:57:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 7)

(11/11/2015 5:07:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 8)

(11/11/2015 5:11:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 9)

(11/11/2015 5:22:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 10)

(11/11/2015 5:24:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 12)

(11/11/2015 5:33:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 13)

(11/11/2015 6:57:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 14)

(11/11/2015 7:05:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 15)

(11/11/2015 7:06:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 16)

(11/11/2015 7:11:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 17)

(11/11/2015 7:15:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 18)

(11/11/2015 10:04:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 19)

(11/11/2015 10:08:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 20)

(11/11/2015 10:11:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 21)

(11/11/2015 10:14:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 22)

(11/11/2015 10:17:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 23)

(11/11/2015 10:19:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 24)

(11/11/2015 10:22:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 25)

(11/11/2015 10:28:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 26)

(11/11/2015 10:31:00 PM)