Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 18)

Call : 0938 90 80 68 - Email: agnesngat@gmail.com

Thông báo :

11/11/2015 10:04:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 18)

Bài số 18: Sắp xếp vừa theo màu và hình

TM số 114: Phân biệt, chọn lựa, sắp xếp các tấm hình theo 1 trong 2 tiêu chuẩn khác nhau là màu sắc và hình thể

Dụng cụ:

– 12 tấm hình,

– Các tấm hình trình bày 4 hình thể khác nhau: vuông, tròn, thoi và tam giác,

– Các tấm hình có 3 màu sắc khác nhau: xanh lục. đỏ và tím.

Cách làm:

– Trải cả 12 tấm hình ra bên cạnh nhau, trước mặt trẻ em,

– Bảo trẻ em: “Em hãy sắp xếp các loại hình với nhau”,

– Nếu trẻ em lúng túng, trình bày một lần cách làm như sau: sắp xếp các hình tam giác lại với nhau hay là các hình màu xanh lục lại với nhau.

Địa hạt: Kỹ năng Tư duy.

Chấm điểm:

– (+) Trẻ em biết sắp xếp cả 12 tấm hình, hoặc theo tiêu chuẩn hình thể, hoặc theo tiêu chuẩn màu sắc,

– (+/-) Cần chứng minh mới làm, có thử sắp xếp lại với nhau, nhưng không biết phân biệt theo tiêu chuẩn rõ ràng,

– (-) Bất động, không thử.

 


Các tin khác

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ(Bài số 1)

(11/5/2015 11:57:00 AM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 2)

(11/5/2015 12:09:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 3)

(11/11/2015 4:46:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 4)

(11/11/2015 4:49:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 5)

(11/11/2015 4:51:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 6)

(11/11/2015 4:57:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 7)

(11/11/2015 5:07:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 8)

(11/11/2015 5:11:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 9)

(11/11/2015 5:22:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 10)

(11/11/2015 5:24:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 11)

(11/11/2015 5:27:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 12)

(11/11/2015 5:33:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 13)

(11/11/2015 6:57:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 14)

(11/11/2015 7:05:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 15)

(11/11/2015 7:06:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 16)

(11/11/2015 7:11:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 17)

(11/11/2015 7:15:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 19)

(11/11/2015 10:08:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 20)

(11/11/2015 10:11:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 21)

(11/11/2015 10:14:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 22)

(11/11/2015 10:17:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 23)

(11/11/2015 10:19:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 24)

(11/11/2015 10:22:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 25)

(11/11/2015 10:28:00 PM)

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 26)

(11/11/2015 10:31:00 PM)